ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാര്‍ഡ് 35 അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Thursday, March 8, 2018

ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാര്‍ഡ് 35 അന്തിമ  വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വോട്ടര്‍ പട്ടിക