ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - വോട്ടർ പട്ടിക 2023

Posted on Thursday, March 8, 2018

ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - വോട്ടർ പട്ടിക 2023

 

1  കൊടുവത്താനം
2   കുരീച്ചിറ
3    വള്ളിക്കാട്
4    മങ്കര
5    ക്ലാമറ്റം
6    മരങ്ങാട്ടിക്കാല
7    കട്ടച്ചിറ
8    നടുവത്തേരി
9    പുന്നത്തുറ
10    വെട്ടിമുകള്‍
11    മാടപ്പാട്
12    വള്ളിയാംപൊയ്ക
13    ഏറ്റുമാനൂര്‍ ഈസ്റ്റ്
14    പേരൂര്‍
15    പാറേക്കടവ്
16    പുളിമൂട്
17    ജെ.ബി.എല്‍.പി.എസ്
18    പൂവത്തുംമുട്
19    പഴയംപ്ലാത്ത്
20    മാമ്മൂട്
21    തെള്ളകത്തുശേരി
22    തെള്ളകം
23    മന്നാമല
24    കണ്ടംചിറ
25    യൂണിവേഴ്സിറ്റി
26    ചെറുവാണ്ടൂര്‍
27    ഏറ്റുമാനൂര്‍
28    എം.എച്ച.സി
29    പാറോലിയ്ക്കല്‍
30    കാരിത്താസ്
31    101 കവല
32    ഏറ്റുമാനൂര്‍ ടൌണ്‍
33    കച്ചേരി
34    കണ്ണാറമുകള്‍
35    അമ്പലം

വിവിധ വാർഡുകളുടെ ഫോ 3